Bil Nama Jawatan Gred Email Telefon Ext
1 HJ KHAIRUL ANUAR BIN HJ DENI PENGARAH DV52 p.ilpsdk@mohr.gov.my 089240505 2101
2 AWANG YUSOF BIN AWANG DAMIT KETUA JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK DV44 awang.y@jtm.gov.my 089240500 2104
3 ANWAR BIN JUSOH KETUA JABATAN MEKANIKAL (KIM) DV44 anwar@jtm.gov.my 089240500 2407
4 NOOR HADI BIN MISRAN PENOLONG PENGARAH (BKKL) DV41 noorhadi@jtm.gov.my 089240500 2131
5 NOOR AZILA BINTI ZAMANI PENOLONG PENGARAH(BPPL/CESS) DV41 noorazila@jtm.gov.my 089240500 2105
6 NORASHSIKIN BINTI MOHD ARSAD PENOLONG PENGARAH(BPSM) DV41 norashsikin@jtm.gov.my 089240500 2205
7 NURZHARFAN BIN RAFEI BUI PENOLONG PENGARAH(BPPA) DV41 nurzharfan@jtm.gov.my 089240506 2103
8 NAWATI BINTI BATJO KETUA BAHAGIAN (BKP)-TBBK N32 nawati@jtm.gov.my 089240509 2121
9 ROZAINAH BINTI OSMAN SETIAUSAHA PEJABAT N29 rozainah@jtm.gov.my 089240505 2102